Kонкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

          РИОСВ – Враца обявява конкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”. Снимките трябва да вдъхновяват зрителя да посети уникалните и красиви места и да отразяват богатството и разнообразието на местната фауна и флора.
          Изисквания за участие:
• Фотографиите, трябва да бъдат не по-малки от 1600 пиксела по широката си страна и от 3 MB размер на файла
• Те следва да бъдат във формат jpg, а името на файла трябва да е съставено от името и фамилията на автора
• Кандидатстващите за участие в конкурса фотографии се изпращат в срок до 31.05.2015 г. на организаторите по електронна поща на адрес riosv_vr@m-real.net
• Заедно с файловете, изпратени на електронен адрес, изпращайте и данни за автора и описание на мястото където е направена снимката
Критерий за оценка на фотографиите:
1. Критерий А: съответствие на темата – относителна тежест 30%
2. Критерий В: техническо изпълнение – относителна тежест 30%
3. Критерий С: художествена стойност - относителна тежест 40%
Авторите на три от най-добрите снимки ще получат награди. Фотографиите ще бъдат подредени на специална изложба, организирана от РИОСВ – Враца.
Организаторите получават авторските права върху отпечатаните фотографии.
Организирането на конкурса е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”.