Комплексна проверка на “ВРЗ Вола” ЕАД, гр. Враца на 08.09.2011г.

Комплексна проверка на “ВРЗ Вола” ЕАД, гр. Враца на 08.09.2011г.