Комплексна проверка на “Симекс” EООД, на 20.06.2012г.

Комплексна проверка на “Симекс” EООД, на 20.06.2012г.