Комплексна проверка на “ПРЕДСЕДНИК” ЕООД, на 05.07.2012г.

Комплексна проверка на “ПРЕДСЕДНИК” ЕООД, на 05.07.2012г.