Защитена местност "Кочумина"

Цели на обявяване: Опазване на находище на водна лилия.

Местоположение:

Област: Враца, Община: Оряхово, Населено място: с. Селановци

Площ: 2,5 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № РД-2109 от 20.12.1984 г. на КОПС (ДВ, бр. 3/1985 г.) 

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед № РД-642 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003 г.)

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане на дърветата;
2. Забранява се късане или изкореняване на растенията;
3. Забранява се пашата на домашни животни;
4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства;
5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им;
6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим;
7. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни;
8. Забранява се всякакво строителство.

Защитена местност „Кочумина“ е едно от двете находища на водна лилия, попадащи на територията на обл. Враца. Водната лилия е защитен вид многогодишно растение, който е включен в Червената книга на България, като критично застрашен от изчезване вид вид.

Това налага нейното опазване и възстановяване на популациите й.