Защитена местност „КИТКАТА“

Цели на обявяване:
1. Опазване на група от 15 вековни дървета от космат дъб.
2. Опазване на характерен ландшафт.

Местоположение:

Област: Враца, Община: Бяла Слатина, Населено място: гр. Бяла Слатина

Площ: 2.0 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № РД-425 от 18.05.1987 г. (ДВ, бр. 45/1987 г.) 

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед № РД-645 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003 г.)

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване на дърветата;
2. Забранява се късане или изкореняване на тревисти растения и храсти;
3. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства;
4. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим;
5. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни;
6. Забранява се паша на домашни животни;
7. Забранява се всякакво строителство;

За съжаление предмета на опазване (група от 15 вековни дървета от космат дъб) е бил обект на поредните вандалски прояви. В резултат на безцеремоното отношение към прирорадата, в частност към дървета на стотици години, едно прекрасно природно място е увредено.