Защитена местност"Калугерски гред-Тополите"

Цели на обявяване: Опазване на находище и растението алоевиден стратиотес.

Местоположение:

Област: Враца, Община: Оряхово, Населено място: с. Селановци

Площ: 0,2 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № РД-2109 от 20.12.1984 г. на КОПС (ДВ, бр. 3/1985 г.) 

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед № РД-644 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003 г.)

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане на дърветата;
2. Забранява се късане или изкореняване на растенията;
3. Забранява се пашата на домашни животни;
4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства;
5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им;
6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим;
7. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни;
8. Забранява се всякакво строителство.

Защитена местност „Калугерски гред – Тополите“ е едно от малкото находища на растението алоевиден стратеотис.

В миналото в България алоевидния стратеотис е бил широко разпространен по поречието на р. Дунав. Негативните промени във водния режим на Дунавските блата, свързани основно с отводняване е причината значително ограничаване на ареала му в България.

Днес са известни само няколко находища – резерват „Сребърна“, „Островско блато“.