Издадени Решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка

Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Актуализирана Програма за управление на отпадъците на община Враца до 2020г.“, с възложител: Община Враца. /26.09.2018г./

Съобщение за  Решение № ВР-3-ЕО/2018г . за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мездра за периода 2016-2020г., с възложител: ОБЩИНА МЕЗДРА, област Враца     /11.09.2018г./

Съобщение за Решение № ВР-2-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Хайредин 2016 - 2020г.“, с възложител: Община Хайредин. 09.03.2018г./

Съобщение за издадено Решение № ВР-1-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на „Програма за управление на отпадъците“ за периода 2017-2020г. на община Борован, с възложител Община Борован

Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с.Веслец, общ. Враца и изнасяне на ЕТ”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД    /08.08.2017г./

Съобщение за издадено Решение № ВР-3-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на „Програма за управление на отпадъците“ за периода 2017-2020г. на община Бяла Слатина, с възложител Община Бяла Слатина

Съобщение за Решение № ВР-2-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: „План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца за периода 2016-2031г.”, с възложител: „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца   /23.02.2017г./

Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: «Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) “Бяла Слатина” за периода 2017-2020 г.», с възложител: Сдружение „Местна инициативна група – Бяла Слатина”  /08.02.2017г./

Съобщение за Решение № ВР-6-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: Програма за управление на отпадъците на община Оряхово за периода 2016-2020г., с възложител: Община Оряхово    /21.12.2016г

Съобщение за Решение № ВР-5-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман за периода 2016-2020г., с възложител: Община Роман    /08.12.2016г./

Съобщение за Решение № ВР-4-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на: «Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Мездра», с възложител: Сдружение “Местна инициативна група Мездра”   /11.08.2016г./

Съобщение за Решение № ВР-3-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Враца до 2020г.“, с възложител: Община Враца.

Съобщение за издадено Решение № ВР-2-ЕО/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, на „Общинска програма за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2016-2020г.” с възложител Община Мездра.

Съобщение за Решение № ВР-1-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Мизия, с период на действие  2015-2020г.“, с възложител: Община Мизия.

/24.03.2016г./

Съобщение за Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 12259.734.113 по кадастралната карта на гр. Враца, част от УПИ I-66, кв. 24 по плана за регулация на гр. Враца”., с възложител Христо Иванов


Downloads

Обява за Решение №ВР-04-ЕО/2015 г., издадено на 05.10.2015 г.
размер: 79 KB
Решение №ВР-04-ЕО/2015 г., издадено на 05.10.2015 г.
размер: 787 KB
Обява за Решение № ВР-3-ЕО/2015г. издадено на 19.08.2015г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-3-ЕО/2015г. издадено на 19.08.2015г.
размер: 406 KB
Обява за Решение № ВР-02-ЕО/2015г. издадено на 29.04.2015г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2015г. издадено на 29.04.2015г.
размер: 503 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2015г. издадено на 28.01.2015г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2015г. издадено на 28.01.2015г.
размер: 1623 KB
Обява за Решение № ВР-06-ЕО/2014г. от 19.12.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-06-ЕО/2014г. от 19.12.2014г.
размер: 1620 KB
Обява за Решение № ВР-05-ЕО/2014г. на 21.10.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-05-ЕО/2014г.
размер: 3836 KB
Обява за Решение № ВР-04-ЕО/2014г. от15.08.2014г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-04-ЕО/2014г. от 15.08.2014г.
размер: 1779 KB
Обява за Решение № ВР-03-ЕО/2014г. от 15.08.2014г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-03-ЕО/2014г. от 15.08.2014г.
размер: 1834 KB
Обява за Решение № ВР-02-ЕО/2014г. на 23.07.2014г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2014г. на 23.07.2014г.
размер: 3462 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2014г., 11.06.2014г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2014г. от 11.06.2014г.
размер: 2821 KB
Обява за Решение № ВР-03-ЕО/2013г. от 23.08.2013г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-03-ЕО/2013г. от 23.08.2013г.
размер: 1466 KB
Обява за Решение № ВР-2-ЕО/2013г. от 31.07.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-2-ЕО/2013г. от 31.07.2013г.
размер: 3332 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2013г. от 30.07.2013г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2013г. от 30.07.2013
размер: 3649 KB
Обява за Решение № ВР-02-ЕО/2012г. от 21.06.2012г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2012г. от 21.06.2012г.
размер: 1023 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2012г. от 09.04.2012г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2012г. от 09.04.2012г.
размер: 282 KB
Обява за Решение № ВР-10-ЕО/2011г. от 13.10.2011г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-10-ЕО/2011г. от 13.10.2011г.
размер: 1917 KB
Обява за Решение № ВР-09-ЕО/2011г. от 11.08.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-09-ЕО/2011г. от 11.08.2011г.
размер: 1724 KB
Обява за Решение № ВР-08-ЕО/2011г. от 03.08.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-08-ЕО/2011г. от 03.08.2011г.
размер: 1625 KB
Обява за Решение № ВР-07-ЕО/2011г. от 15.07.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-07-ЕО/2011г. от 15.07.2011г.
размер: 1307 KB
Обява за Решение № ВР-06-ЕО/2011г. от 30.06.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-06-ЕО/2011г. от 30.06.2011г.
размер: 1283 KB
Обява за Решение № ВР-05-ЕО/2011г. от 05.05.2011г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-05-ЕО/2011г. от 05.05.2011г.
размер: 1178 KB
Обява за Решение № ВР-04-ЕО/2011г. от 26.04.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-04-ЕО/2011г. от 26.04.2011г.
размер: 1134 KB
Обява за Решение № ВР-03-ЕО/2011г. от 18.04.2011г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-03-ЕО/2011г. от 18.04.2011г.
размер: 1283 KB
Обява за решение № ВР-02-ЕО/2011г. от 15.02.2011г.
размер: 76 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2011г. от 15.02.2011г.
размер: 5947 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2011г. от 07.01.2011г.
размер: 75 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2011г. от 07.01.2011г.
размер: 131 KB
Обява за Решение № ВР-22-ЕО/2010г. от 09.12.2010г.
размер: 75 KB
Решение № ВР-22-ЕО/2010г. от 09.12.2010г.
размер: 128 KB
Обява за Решение № ВР-21-ЕО/2010г. от 08.12.2010г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-21-ЕО/2010г. от 08.12.2010г.
размер: 127 KB
Обява за Решение № ВР-20-ЕО/2010г. от 26.10.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-20-ЕО/2010г. от 26.10.2010г.
размер: 111 KB
Обява за Решение № ВР-19-ЕО/2010г. от 03.09.2010г. .
размер: 46 KB
Решение № ВР-19-ЕО/2010г. от 03.09.2010г.
размер: 94 KB
Обява за Решение № ВР-18-ЕО/2010г. от 25.08.2010г.
размер: 47 KB
Решение № ВР-18-ЕО/2010г. от 25.08.2010г.
размер: 108 KB
Обява за Решение № ВР-17-ЕО/2010г. от 24.08.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-17-ЕО/2010г. от 24.08.2010г.
размер: 111 KB
Обява за Решение № ВР-16-ЕО/2010г. от 17.08.2010г.
размер: 47 KB
Решение № ВР-16-ЕО/2010г. от 17.08.2010г.
размер: 109 KB
Обява за Решение № ВР-15-ЕО/2010г. от 13.08.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-15-ЕО/2010г. от 13.08.2010г.
размер: 104 KB
Обява за Решение № ВР-14-ЕО/2010г. от 03.08.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-14-ЕО/2010г. от 03.08.2010г
размер: 121 KB
Обява за Решение № ВР-13-ЕО/2010г. от 09.07.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-13-ЕО/2010г. от 09.07.2010г.
размер: 102 KB
Обява за Решение № ВР-12-ЕО/2010г. от 09.07.2010г.
размер: 46 KB
Решение № ВР-12-ЕО/2010г. от 09.07.2010г.
размер: 107 KB
Обява за Решение №ВР-11-ЕО/2010г. от 09.07.2010г
размер: 46 KB
Решение № ВР-11-ЕО/2010г. от 09.07.2010г
размер: 108 KB
Обява за Решение №ВР-10-ЕО/2010г. от 05.07.2010г
размер: 47 KB
Решение № ВР-10-ЕО/2010г. от 05.07.2010г
размер: 108 KB
Обява за Решение № ВР-09-ЕО/2010г. от 14.06.2010г.
размер: 47 KB
Решение № ВР-09-ЕО/2010г. от 14.06.2010г.
размер: 87 KB
Обява за Решение № ВР-08-ЕО/2010г. от 11.06.2010г.
размер: 48 KB
Решение № ВР-08-ЕО/2010г. от 11.06.2010г.
размер: 48 KB
Обява за Решение № ВР-07-ЕО/2010г. от 17.05.2010г.
размер: 48 KB
Решение № ВР-07-ЕО/2010г. от 17.05.2010г.
размер: 108 KB
Обява за Решение № ВР-01-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-01-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 98 KB
Обява за Решение № ВР-04-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-04-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 99 KB
Обява за Решение № ВР-03-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-03-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 99 KB
Обява за Решение № ВР-02-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 48 KB
Решение № ВР-02-ЕО/2010г./25.03.2010г
размер: 98 KB
Решение №ВР-01-ЕО/01.09.2008г.
размер: 47 KB
Решение №ВР-02-ЕО/23.07.2008г.
размер: 48 KB
Решение №ВР-01-ЕО/17.04.2008г.
размер: 47 KB