Информация относно План, Програма, Проект и Инвестиционно предложение, графичен материал и доклада по чл.23, ал.2 от Наредбата /оценката/

Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Бяла Слатина – документи за сваляне Приложения, Бяла Слатина Доклад, Бяла Слатина план, Бяла Слатина проект.


Downloads

Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Мездра
размер: 4969 KB
Доклад за oценка на степента на въздействие /ДОСВ/ на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Мизия върху предмета и целите на опазване на защит
размер: 3730 KB
Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино”
размер: 5966 KB
Доклад за Оценка на съвместимостта на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за поземлен имот (ПИ) № 000629, в местността Край
размер: 806 KB
Доклад за оценка на съвместимостта за инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк „Веслец” в землищата на с. Камено по
размер: 6863 KB
Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за изграждане на "Комплекс за отдих и туризъм в ПИ№000401 в землище на с. Глав
размер: 235 KB
Доклад за оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на ветроенергиен парк с 50/55 броя WEA, землище гр. Оряхово и с. С
размер: 6623 KB
Доклад за оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Луна” на р.Ботуня в землище с.Ботуня, общ.Криводол,
размер: 266 KB