ГЛОБИХА ОБЩИНА РОМАН ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСЕЧНИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

Експерти от РИОСВ – Враца наложиха санкция на Община Роман за неизпълнение на задълженията за месечните отчисления, съгласно чл. 71а, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Община Роман ползва общинско депо за битови отпадъци и според нормативните изисквания трябва да внася в сметката на РИОСВ – Враца отчисления.

От област Враца само община Роман не ползва регионално депо, тъй като не е изградено депото в гр. Луковит. Със Заповед на Директора на РИОСВ – Враца е възобновена експлоатацията на градското сметище за битови отпадъци до изграждане на РДТБО – Луковит.

Определеният размер отчисления, които трябва да бъдат преведени за една година е 12 000 лева. За месец януари и февруари на общинско депо гр. Роман в местност “Вълчов дол” са депонирани общо 200 тона битови отпадъци от община Роман. Поради това, че към днешна дата в предоставената от Инспекцията сметка няма постъпили средства за отчисления контролните органи за взели мерки за отстраняване на нарушенията.

 

30.03.2011 г.