Европейскa седмица на мобилността 16 - 22 септември 2009 и Европейски ден без автомобили на 22 септември

       В периода от 16 до 22 септември 2009 г. ще се проведат Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили на 22 септември, организирани от Европейската комисия.

     България ще се включи за седми път в инициативата.

     Водещата тема за 2009 г. на Европейската седмица на мобилността, определена от Европейската комисия е „Да подобрим градския климат”.

     Европейската седмица на мобилността се организира от Европейската комисия с цел да се насърчи поведение на хората и действия на институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално да са насочени към намаляване на замърсяването на  градската среда от транспорта, към подобряване на качеството на живот на европейските граждани.

     Посрещането на предизвикателствата в областта на градската околна среда е от изключително значение за здравето на жителите на градовете, както и за качеството на техния живот.

     Големите градове са изправени, като цяло, пред едни и същи екологични проблеми: недобро качество на атмосферния въздух, високи равнища на автомобилния трафик и задръстванията, високи стойности на шума, емисии на парникови газове, генериране на значителни количества отпадъци и отпадъчни води, разширяване на градовете.

    Причините за тези проблеми следва да се търсят в измененията в начина на живот, характерен за съвременното общество – все по-голяма зависимост от използването на лични автомобили, увеличаване на домакинствата състоящи се от един човек, повишаване на количеството на употребените ресурси от жителите на градовете, както и в тенденциите на демографското развитие – непрекъсната миграция на населението в посока към градовете.

     С тази инициатива Европейската комисия се стреми да повиши информираността на населението за въздействие на транспорта върху околната среда и възможните екологосъобразни модели на поведение, които то може да избере, да му се предоставят възможности да използва по-устойчиви начини на транспорт. Много важен аспект на седмицата е хората да могат да преоткрият своето населено място, историческо и културно наследство в една по-здравословна и по-приятна заобикаляща среда.

    Устойчивото развитие на градския транспорт е важна предпоставка за подобряване качеството на въздуха в градовете. Насърчаването на използването на обществен транспорт, за сметка на личните автомобили, въвеждането на оптимизирани транспортни схеми, както и на системи за управление на трафика могат значително да допринесат за намаляване на вредните емисии в атмосферата. В редица градове са въведени системи “Зелена вълна” за предотвратяване на задръстванията, създадени са алеи за пешеходци и за велосипедисти. Използването на велосипеди спомага не само за намаляване на автомобилния трафик и негативните последствия от него за околната среда, но и за подобряване здравето на населението, благодарение на повишената двигателна активност.

    Водещата тема тази година акцентира върху необходимостта от по-добро качество на атмосферния въздух, както за нашето здраве, така и за заобикалящата ни околна среда. Ключово предизвикателство в момента е  разработването на политики и програми целящи редуцирането на автомобилния трафик и внедряването на алтернативни технологии, като зелени превозни средства и по-чисти горива.

     Нашите преки отговорности по отношение на разрешаването на този проблем са свързани с промяна на всекидневните ни навици, чрез предприемането на малки, но ефективни действия за опазването на околната среда. Местните власти имат решаваща роля в прилагането на националното и европейско законодателство, както и в необходимостта от защита на здравето на своите граждани. Въпреки това, те се нуждаят от помощта на всички, за да могат да се справят с предизвикателството – да намалят вредните емисии. Все пак екологичната политика се провежда в името на хората, но и с помощта на хората.

    Ключова роля в осъществяването на седмицата имат местните власти. Всеки град може да се присъедини към инициативата като участва в седмицата или като поддържа седмицата.

    И двата вида категории градове – участващи или поддържащи Европейската седмица на мобилността и Европейския ден без автомобили на 22 септември трябва да се регистрират в официалния сайт на Европейската комисия за Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили 22 септември - http://www.mobilityweek-europe.org/index.php?lang=en .

    Градовете, които участват в седмицата подписват Европейската харта на градовете. Хартата се подписва от кмета на града и се изпраща в Министерството на околната среда и водите.

    Подписвайки хартата, градовете се задължават да осъществят най-малко една инициатива във всеки от дните на седмицата от 16 до 22 септември, да имат поне една инициатива, която да е устойчива и да продължи и след Европейската седмица на мобилността и да организират Ден без автомобили – по възможност на 22 септември, когато е официалният Европейски ден без автомобили.

    Градовете, които поддържат инициативата само се регистрират в сайта на Европейската комисия и не са задължени да имат прояви във всеки от дните между 16 – 22 септември, както и да организират Ден без автомобили.