ЕКСПЕРТИ НАЛОЖИХА САНКЦИЯ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

Експерти на РИОСВ – Враца наложиха санкция на Община Оряхово за неизпълнение на задълженията да изплати месечните отчисления, съгласно чл. 71а, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. В изпълнение на нормативните разпоредби за дейност по обезвреждане на отпадъците чрез депониране всеки собственик е длъжен да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната регионална инспекция по околната среда и водите на територията, на която се намира.

През 2010 година беше учредено Регионално сдружение на общините, експлоатиращи депото за твърди битови отпадъци в Оряхово.

Обхватът на регионалното сдружение включва общините: Козлодуй, Бяла Слатина, Мизия, Борован, Кнежа, Хайредин и Община Оряхово, която е и оператор на Регионалното депо за битови отпадъци. Членувайки в сдружението общините, депониращи битови отпадъци трябва да плащат за тон депониран отпадък на Община Оряхово, а Оряхово да превежда отчисления на РИОСВ – Враца.

За месеците януари и февруари на Регионално депо – Оряхово са депонирани общо 1638,2 тона отпадъци от всички общини и фирми, използващи депото.

Поради това, че към днешна дата в представената от РИОСВ – Враца банкова сметка няма постъпили средства за отчисления по чл. 71, ал. 1 от ЗУО, от страна на РИОСВ – Враца е осъществен контрол за изпълнение на задълженията по отчисления на дължимите суми.

 

29.03.2011 г.