ЕКОЕКСПЕРТИ ПРОВЕРИХА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НЕГОДНИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

                        На 10 януари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверка на склад за съхранение на негодни препарати за растителна защита в местност „Пискавец”, землището на с. Косталево по постъпил сигнал, цитиращ информация в регионални медии.

Информираме ви, че състоянието на обекта е следното:

- в една от сградите в бивша складова база на „Агроекохим” ООД, гр. Враца, разположена в непосредствена близост до Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ на общини Враца и Мездра, в землището на с. Костелево, общ. Враца се съхраняват 273 000 кг. твърди и 18 185 кг. течни препарати, извозени от складове на ликвидирани земеделски кооперации през предходни години (по данни на Районна служба за растителна защита от 2007 г.);

- помещението представлява метална конструкция, с метални врати и покрив и под - дебела бетонна плоча. Сградата е в добро общо състояние, със заключени врати и поставени предупредителни табели, охранява се със СОТ, а площадката на складовата база е оградена и заключена. Обектът има изготвен авариен план съгласно чл.35 от Закон за защита при бедствия /ДВ бр.102/2006г./;

- твърдите препарати се съхраняват в чували наредени един върху друг и поставени върху дървени палети. Течните препарати се съхраняват във варели и шишета. Няма установени разливи. До склада има изградена водоплътна бетонна яма в случай на евентуални течове от помещението. Сградата има естествена вентилация;

- на територията на складовата база специфична органолептична миризма се усеща на разстояние около сто метра от склада;

- склада е собственост на фирма „Био инвест Енерджи” АД, гр. София, съгласно представен документ от месец май 2013 г.

Обектът е включен в програмата по почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални почвени замърсявания на Национална система за мониторинг на околната среда и подлежи на ежегоден контрол. Последната планова проверка е направена в края на октомври 2013 г. съвместно с представители на ОД на МВР - Враца и ОУ „ПБЗН” - Враца.

Складът за съхранение на негодни ПРЗ, в местност „Пискавец”, в землището на с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца е включен към обектите, на които е извършена инвентаризация от представители на Дружество „УОЗ-2013” ДЗЗД - изпълнител по реализация на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”. Проектът ще бъде осъществен с финансовата подкрепа на Българо-швейцарска програма за сътрудничество, приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура”.

 

16.01.2014 г.

Пресцентър РИОСВ - Враца