ЕКОЕКСПЕРТИ КОНСТАТИРАХА НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В РОМАН

Експерти от РИОСВ – Враца съставиха акт на кмета на Роман за неправилна експлоатация на дъждовно отводнително канализация. Проверката е извършена по подадена жалба за замърсяване с битово-фекални отпадни води в гр. Роман. В момента на проверката на дъждовно отводнителната канализация в града се констатира, че по ул. “Алеко Константинов” и “Л. Каравелов” каналът е вкопан и пред всички жилищни имоти има изградени ревизионни шахти, където са включени битово-фекалните отпадни води от прилежащите имоти. Смесените дъждовни и битово-фекални отпадъчни води се заустват без пречистване в река Топчовец.

Дадено е предписание да се прекъснат всички връзки, отвеждащи битово-фекалните води от жилищните имоти от ул. “Ал. Константинов” и “Л. Каравелов” към дъждовната отводнителна канализация и да се използва само по предназначение. Срокът за изпълнение на предписаните условия е 15.04.2011 година. От общинската администрация вече са взети мерки, относно отстраняване на нарушенията.

Актът за установяване на нарушение е съставен по Закона за водите. Предстои да се определи размера на му в наказателно постановление. Според нормативната рамка глобата може да варира от 500 до 2 000 лева.

 

15.03.2011 г.