ЕКОЕКСПЕРТИ БРОИХА ПРИЛЕПИ ЗА СЕДМА ПОРЕДНА ГОДИНА

За седма поредна година екоексперти извършиха мониторинг на прилепи на територията на РИОСВ - Враца. На 14 декември представители на екоинспекцията и опитен водач спелеолог посетиха пещерата „Кална мътница”, в землището на с. Главаци, общ. Криводол.

Общо около 80 прилепа от 3 вида бяха преброени в пещерата “Кална мътница”. Колонии от прилепи от видовете голям, малък подковонос и пещерен дългокрил, както и други интересни и редки обитатели на пещерите наблюдаваха еколози във врачанската пещера. Наблюдавани бяха също следи от летни прилепни колонии, което показва, че пещерата се обитава активно от прилепи през цялата година. Тя е местообитание и на северния гребенест тритон вид, установен наскоро у нас, за който до момента са известни само три находища, намиращи се в Западна Стара планина.

Поради високите температури, нетипични за зимния сезон, повечето от прилепите все още не са изпаднали в хибернация и са активни. Това обяснява и сравнително ниския брой на зимуващи прилепи. Миналата година, в същата пещера, еколозите преброиха над 3000 екземпляра от 3 вида.

При първа експедиция, проведена през 2007 г. в региона на РИОСВ - Враца бе пилотно тествана методиката за броене на прилепи по време на зимния им сън, така както е определено според Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

На територията на България се срещат 33 вида прилепи, които са защитени по Закона за биологичното разнообразие, голяма част от тях са включени в Червената книга на България и в “Червеният списък на застрашените видове на Международния съюз за защита на природата” (IUCN/2007). В Природен парк “Врачански Балкан” са установени 22 вида от две семейства - подковоноси и гладконоси прилепи.

 

 

17.12.2013 г.