Доклади от проверки на обекти с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС

Downloads

Доклад от контрол на предприятие с висок рисков потенциал “Камибо” ЕООД-ТП „ХИМЕНЕРГО“ - гр. Враца, обл.Враца, 15.06.2016г.
размер: 250 KB
Доклад от контрол на предприятие с висок рисков потенциал “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - гр. Козлодуй, обл.Враца, 07.06.2016г.
размер: 428 KB
Доклад от контрол на предприятие с висок рисков потенциал “АЕЦ Козлодуй” ЕАД - гр. Козлодуй, обл.Враца
размер: 102 KB
Доклад от контрол на предприятие с висок рисков потенциал “Подземно газово хранилище “Чирен”- с. Чирен, общ.Враца,
размер: 102 KB
Доклад от контрол на предприятие с висок рисков потенциал „Камибо ЕООД-ТП „Хименерго””, гр. Враца, 28.05.2015г.
размер: 26 KB
Доклад от контрол на предприятие с висок рисков потенциал „Никас”ООД, с.Лиляче, община Враца, 27.05.2015г.
размер: 26 KB