Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на газо-кондензатно находище „ Койнаре”

РИОСВ Враца уведомява заинтересованата общественост, че в Инспекцията е предоставен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ на инвестиционно предложение за: „Разработване и усвояване на газо-кондензатно находище „ Койнаре” в блок А-Ловеч, включващо четири участъка : Борован, Враняк, Девинци и Садовец”, с възложител: „Дайрект Петролеум България” ЕООД, гр. София.
Горепосочения Доклад за ОВОС с всичките му приложения и нетехническо резюме са на хартиен носител в РИОСВ Враца и са на разположение на заинтересованите в рамките на работното време на Инспекцията: 9.00ч. – 17.30ч. всеки работен ден.

20.02.2012 г.