Деца направиха рисунки на асфалт пред сградата на РИОСВ - Враца

          РИОСВ - Враца организира рисунка на асфалт на тема “Природата на резерват “Врачански карст”. Деца на различни възрасти рисуваха днес на площадката пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Враца. За да се запознаят с характерните особености на карста и неговите обитатели, пред участниците беше представен новият филм за резерват “Врачански карст”, а експерти от инспекцията ги запознаха със защитените животни и растения на неговата територия. Всички получиха награди - топки и федербали, за направените рисунки.
          Мероприятието е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.
 

Снимки