ДЕСЕТ ПРОЕКТА ОТ ВРАЧАНСКО ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС

Десет проекта от Област Враца ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата - и аз участвам”. Средства в размер до 10 000 лева ще получат разработките на:

1.      Община Враца/Кметство Враца;

2.      Община Враца;

3.      Кметство с. Оходен, община Враца;

4.      Кметство с. Девене, община Враца.

 

До 5 000 лева финансиране ще получат 2 детски заведения на територията на гр. Враца:

5.      ЦДГ “Българчета”, гр. Враца;

6.      ОДЗ “Славейче”, гр. Враца.

 

Общо 3 неправителствени организации ще получат финансиране до 3 000 лева:

7.      Клуб по воден слалом и ски “Скакля”, гр. Враца;

8.      “Клуб по канадска борба Селановци 2006”, с. Селановци, обл. Враца;

9.      Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Мездра”, гр. Мездра.

Срокът за изпълнение на проектите е 31 октомври 2011година.

 

За цялата страна са одобрени 185 проекта на обща стойност 1 250 000 лева, от които 73 проекта са на общини и кметства, 50 – на училища, 42 – на детски градини, и 20 – на неправителствени организации. Те са избрани между постъпили рекорден брой от над 2400 проекта.
Поради изключително високия интерес към тазгодишния конкурс комисията е одобрила за допълнително финансиране още 47 проекта на общини и кметства, като необходимата сума от 470 000 лева е предложена за одобрение от Управителния съвет на ПУДООС.  

В по-голямата си част проектите, изготвени от общините, предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и като цяло естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Проектите на детски градини, училища и НПО са предимно за създаване на спортни площадки, кътове за игра и спорт, обзавеждането им с подходящи съоръжения. 
Голяма част от проектите предвиждат участие на деца и млади хора в дейности за екологично възпитание, което да изгради у тях чувство за съпричастност и лично отношение към опазването на околната среда. Одобрените за финансиране организации разчитат предимно на доброволен труд и допълнително съдействие от частни фирми и дарения. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти. 
Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на кампанията ще бъдат представени най-добрите резултати.  Тази година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания, която МОСВ предприе с цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.

        

 

19.04.2011 Г.