Защитена местност "Данева могила"

Цели на обявяване:

Опазване на характерен речен пейзаж и група вековни дървета.

Местоположение:

Област: Враца, Община: Мизия, Населено място: с. Софрониево

Площ: 4,9 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № 413 от 10.05.1982 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 43/1982)

Режим на дейности:

  1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане на дърветата;
  2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства;
  3. Забранява се късането или изкореняването на растенията;
  4. Забранява се пашата на кози;
  5. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им
  6.  Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим;
  7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;
  8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност.

Защитена местност "Данева могила", представлява крайречно естествено възвишение с групи вековни дървета.

Намира се в землището на с. Софрониево на десния бряг на р. Огоста. В част от поречието на реката е включено в НАТУРА 2000: BG0000614 „Река Огоста“, което доприняся за запазване на естестевния облик на местността.

Тук са намерени останки от древно селище отнесено към каменномедната епоха. Открити са глинени съдове, каменни брадви, кремъчни остриета, златен амулет и др.