Декларация по чл.29, ал.2 от Закона за държавния служител