Природна забележителност „ЧУКЛИТЕ“

Цели на обявяване: скално образувание

Местоположение:

Област: Враца, Община: Роман, Населено място: с. Камено поле

Площ: 1 хектар

Документи за обявяване:

Заповед № 1427 от 13.05.1974 г. (ДВ, бр. 44/1974)

Режим на дейности:

  1. Забранява се сеченето, кастренета на дърветата, както и късането и изкореняването на всякакви растения;
  2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
  3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им;
  4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения;
  5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите;
  6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи;

Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества.

Природна забележителност „Чуклите“, представляват групи от скални пирамиди, образувани сред варовиците на Мездренската и Кайлъшката свита в каньона на р. Ръчене, между селата Камено поле, Врачанска област и Реселец, Плевенска област.

Районът около природната забележителност обхваща няколко групи от скални чукли на надморска височина около 300 m по живописния каньон на р. Ръчене. Отдалече каньонът не се забелязва сред равното поле, но от ръба му се разкрива вълнуваща гледка – 90 метрова пропаст, на дъното на която лакатуши малка река, а склоновете са силно окарстени и покрити с растителност.

Въпреки високата си естетическа стойност, скалните пирамиди по поречието на р. Ръчене, са достъпни само за пешеходци. До тях се достига по черни пътища само в сухо време. Достъпът до речната долина се осигурява от подходи, предназначени за обслужване на намиращите се в него помпени станции.

Отдалечеността от населените места прави каньона местообитание на голям брой видове птици.