“Булбрю БГ” – пивоварна “Леденика и ММ”

Във връзка със сигнал, постъпил в РИОСВ-Враца с Вх. №В-2413/13.12.2011г. от “ВиК” ООД, район гр. Мездра, за замърсяване на река Моравишка с отпадъчни води от производствената дейност на “Булбрю БГ” – пивоварна “Леденика и ММ” в гр. Мездра, на 14.12.2011г. от експерти на РИОСВ-Враца е извършена проверка на фирмата.
При проверката е констатирано, че поради неплатени сметки от страна на пивоварната към ВиК дружеството е прекъсната връзката на изходящият канализационен колектор на дружеството към градската канализационна система. Вследствие на това е допуснато заблатяване с отпадъчни води на терен в зоната около колектора и се създава предпоставка за замърсяване на намиращата се в съседство река Моравишка.
В тази връзка със Заповед на Директора на РИОСВ-Враца №122/19.12.2011г. е преустановена производствената дейност на пивоварна “Леденика и ММ”, до отстраняване на причините довели до заблатяване на почвите в района и замърсяване на река Моравишка, чрез пломбиране на електрическото табло, захранващо съоръженията на пречиствателната станция, с цел спиране на оттока на отпадъчни води кам градската канализация.
След погасяване на дължимата сума от страна на “Булбрю БГ” към “ВиК” ООД е възстановено прекъснатото отклонение между канализационния колектор на фирмата и колектора на градска канализация. За това, че е осигурен нормален отток на отпадъчните води от площадката на дружеството към градската канализационна система, РИОСВ-Враца е уведомена писмено от експлоатационното ВиК дружество с писмо Вх. №В-2505/29.12.2011г..
С това са отстранени причините довели до заблатяване на почвите в района и замърсяване на река Моравишка и със Заповед №1/03.1.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца е отменена Заповедта за преустановяване производствената дейност на дружеството и е възобновен нормалният технологичен режим.

21.01.2012 г.