Защитена местност „БОРОВАНСКА МОГИЛА“

Цели на обявяване: Опазване на характерен ландшафт.

Местоположение:
1. Област: Враца, Община: Борован, Населено място: с. Борован
2. Област: Враца, Община: Враца, Населено място: с. Оходен

Площ: 198.8 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № 316 от 20.02.1961 г. на ГУГ (ДВ бр.31/1961 г.)

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед № РД-638 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003 г.)

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуването, гърменето, събирането на яйцата на полезния дивеч, както и всички действия, които рушат и загрозяват защитения обект.

Защитена местност "Борованска могила" обхваща по-голяма част от възвишението Борованска могила и първоначално е обявено като историческо място. Изолираното възвишение Борованска могила се издига в най-северната част на Западния Предбалкан и е разположено в големия завой на река Скът в района на село Оходен.

Възвишението е остатък от разрушена във времето антиклинала. На югозапад, запад и север се спуска със стръмни, на места отвесни склонове към долината на река Скът. Източните и югоизточните му склонове са полегати. На югоизток се свързва с планински рид Веслец.

На северните склонове на възвишението „Борованска могила“, южно по права линия от центъра на село Борован се намират останки от стара римска крепост.