Биологично разнообразие и защитени територии


Downloads

Заявление за издаване на регистрационна карта за регистрация на група екземпляри
размер: 56 KB
Заявление за издаване на регистрационна карта за регистрация на единичини екземпляри
размер: 55 KB
Заявление за регистрация на екземпляри по чл.22, ал.1,във връзка с чл.22а от Закона за защита на животните
размер: 30 KB
Служебна бележка при смяна на маркировка - микрочип за ветеринарни клиники
размер: 24 KB
Уведомление за извършено маркиране на екземпляри
размер: 29 KB
Заявление за предоставяне на уникални номера за маркиране на птици
размер: 24 KB
Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад за билки
размер: 49 KB
Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството
размер: 38 KB
Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки
размер: 67 KB
Заявление за участие в разпределението на билки, получавани от естествени находища, под специален режим на опазване и ползване
размер: 34 KB
Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки
размер: 58 KB
Уведомление за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви
размер: 29 KB