Автоматична измервателна станция следи чистота на въздуха във Враца

Във връзка с медийна публикация за влошено качество на атмосферния въздух във Враца, РИОСВ – Враца уведомява, че състоянието на въздуха се следи от стационарна автоматична измервателна станция (АИС) – Враца, позиционирана до ЖП гарата. Контролират се замърсителите серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици – ФПЧ10, азотен диоксид и озон. На 08.11.2015 г. е регистрирано превишение по показателя ФПЧ10. При норма 50 мкг/м3 отчетената стойност е 101,6 мкг/м3. Превишението е значително по-ниско от регистрираната стойност на точно преди година – 08.11.2014 г. Всички други измервани показатели са в нормите. Община Враца разработи и изпълнява актуализирана „Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установени норми за съдържанието им в атмосферния въздух”. В нея са предвидени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Всеки ден на сайта на РИОСВ – Враца се публикува бюлетин за състоянието на атмосферния въздух на територията на града, от който може да се проследи текущото състояние.