Анализи на водни проби от чешмите в центъра на с.Чирен показват наличие на органично замърсяване

При проверка извършена от РИОСВ-Враца по сигнал за замърсяване на подземни водоизточници, захранващи чешми в центъра на Чирен, общ. Враца, от Регионалната лаборатория - Враца към Изпълнителна агенция по околна среда са взети водни проби.

Лабораторните анализи от водните проби от чешмата в центъра на селото и от реката, преминаваща през него, показват наличие на органично замърсяване.

Отчетени са завишени стойности на изследваните показатели „електропроводимост“, „неразтворени вещества“, „ХПК“, „БПК5“, както и много ниски стойности на разтворен кислород.

За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Враца ще бъдат предприети последващи действия и на фирмата причинила замърсяването „КОВА-М“ ЕООД ще бъде наложена административно-наказателна мярка.