АИС не е отчела замърсяване на въздуха във Враца

   Във връзка с получен сигнал в РИОСВ – Враца за обгазяване на гр. Враца с миризма от изгаряните отпадъци в „Холсим (България)“ АД в периода 25-26 юли 2016 г. инспекцията уведомява, че от 13, 30 ч. на 22 юли 2016 г. пещта  за производство на циментов клинкер е спряна за извършване на ремонтни дейности, поради което не се извършва изгаряне на отпадъци.  РИОСВ – Враца е уведомена от „Холсим (България)“ АД с писмо.

   От измерванията на автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП-гара Враца“ за периода 25 и 26 юли 2016 г., няма установени превишения на нормите на замърсяване на въздуха по измерваните показатели – фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид.