27 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

          Eксперти от РИОСВ – Враца извършиха 3 извънредни и 24 планови проверки в община Враца, Бяла Слатина и Мездра в периода 17-21 март.

          При 24 от проверените обекти в направления “Контрол чистотата на въздуха”, “Контрол чистотата на водите”, “Управление на отпадъците” и “Биологично разнообразие и защитени територии” не са констатирани нарушения.

          Две от плановите проверки са приключили с даването на предписание. Едното от тях е дадено на фирма, която в момента на проверката не е могла да представи отчетната книга за формираните отпадъци, каквато са представили в инспекцията още на следващия ден. При извършване на проверка на спряно от експлоатация депо за битови отпадъци в гр. Бяла Слатина е констатирано, че има депонирани нови количества отпадък на входа на депото. Експертите от РИОСВ – Враца са дали на директора на Общинското предприятие, отговарящо за депото, предписание за неговото почистване и недопускане на повторно замърсяване.

          С предписание към кмета е завършила и извънредната проверка по подаден сигнал на електронната поща на РИОСВ - Враца за замърсяване на речното корито на р. Скът в района на с. Галиче. Експертите на РИОСВ – Враца са установили, че в следствие на паднали в реката дървета е образувана речна преграда, в която са се събрали донесени от водите битови отпадъци. Кметът трябва в двуседмичен срок да предприеме мерки за почистване на битовите отпадъци.

          През изминалата седмица бе връчена и заповедта за спиране на дейността по дълбочинно изземване и транспортиране на скално-земни маси от поземлен имот в град Враца с цел предотвратяване на вредните изменения на почвата. От РИОСВ – Враца задължават фирмата да предприеме действия по възстановяване на нарушения терен, като заповедта не спира изпълнението на дейностите по договора, сключен между собственика на имота и фирмата-изпълнител.

 

24.03.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца