16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой

РИОСВ – Враца организира информационна среща по повод Международния ден за защита на озоновия слой. Тя ще се проведе на 16 септември от 10:00 часа в СУ “Иван Вазов” в град Мездра. Експерти от екоинспекцията ще запознаят ученици от 8-ми и 9-ти клас с веществата, разрушаващи озоновия слой, забраните за тяхната употреба в България  и какво се прави за спирането на тези процеси. Ще се проведе и викторина. Най –активните участници  ще получат  награди, осигурени  от  РИОСВ – Враца .

16 септември е обявен за Международен ден за защита на озоновия слой, отбелязвайки датата, на която през 1987 г. е подписан Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

България ратифицира Виенската конвенция и Монреалския протокол през 1989 г. и е страна по тях от 1991 г.

В резултат на предприетите мерки и усилията, положени досега е прекратена на употребата на хлорфлуорвъглеводороди, халони (с изключение на критичните употреби), тетрахлорметан и метилхлороформ (с изключение на лабораторни и аналитични употреби), бромсъдържащи въглеводороди и метилбромид .

От началото на 2010 г. се забранява употребата на свежи ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди за обслужване на съществуващите хладилни и климатични инсталации и от януари 2015 г. в България не се употребяват озононарушаващи вещества.