102 проверки са извършили експертите на РИОСВ – Враца през месец септември

             През месец септември 2014 г. експертите на РИОСВ – Враца са извършили 102 проверки на 95 обекта в областта, от които 83 са планови и 19 извънредни. Дадени 11 са предписания за констатирани пропуски и нарушения на екологичното законодателство.

            15 от извънредните проверки са за изпълнение на издадени предписания, две по жалби и сигнали, 1 за издаване на Решение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците и една проверка във връзка с констатирано нерегламентирано депониране на битови отпадъци в населено място от община Мездра.

Седем от дадените предписания са от отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, като шест са за почистване на замърсени терени с битови отпадъци и шлам  и едно  предписание е за представяне на необходимите документи във връзка със заплащане на продуктовите такси.  Експертите от отдела са констатирали изпълнението на 5 предписания, дадени в предходни периоди. Установено е, че две от дадените предписания не са изпълнени в срок, за което предстои съставяне на актове за административни нарушения.

През месец септември от Автоматичната измервателна станция „ЖП гара – Враца“ не са отчетени превишения на замърсяване от изследваните показатели /серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон/. Отчетено е едно превишение на средно дневна норма (СДН) на замърсяване от  ФПЧ10.

 

Подробна информация за месечната контролна дейност на РИОСВ – Враца можете да намерите на интернет страницата на инспекцията -  http://riosv.vracakarst.com в раздел “Контролна дейност”, подменю “Месечни отчети за контролната дейност на РИОСВ – гр. Враца”.

 

 

 

03 октомври 2014 г.

Пресцентър РИОСВ - Враца