НЕ СА ОТКРИТИ ГМО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ-ВРАЦА

Не са открити генетични модификации в царевичната нива в с. Борован, стопанисван от “Агротрейд СС” ООД.

Това показват данните на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) от извършените през 2010 година качествени анализи за определяне наличието на генетично изменена ДНК в 48 проби - 37 от растителен материал (царевица и рапица) и 11 от обработваема почва за територията на цялата страна.

Пробонабирането на територията на РИОСВ-Враца е извършено на 18 октомври 2010 г., в присъствието на експерт на инспекцията и представители на специализираната лаборатория към ИАОС. То е част от изследване в национален план, за спазване на изискванията на Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО, ДВ, бр. 27/2005 г.) за 30 км отстояние за отглеждане на ГМО култури от границите на защитените зони. Пробонабирането се извършва на основание програма за взимане на проби от околна среда с цел анализ на генетични модификации.

С цел осъществяване на контрол върху освобождаване на ГМО в околна среда през 2011 година са заложени за пробонабиране други два пункта на територията на областта. Ще бъдат изследвани рапицова нива в района на с. Три Кладенци и царевица в землището на гр.Бяла Слатина, след съгласуване на програмата за набиране на проби през 2011 година

Специализирана лаборатория за анализ на генетично модифицирани организми беше оборудвана в началото на годината и функционира като инструмент за контрол на ГМО в околната среда.

Това е първата в България лаборатория, която изследва проби от околната среда. Оборудвана е с четири автоматизирани системи - за пробоподготовка, апарат за класически PCR анализ, апарат за количествен PCR анализ в реално време и система за генетичен анализ. Разполага с три отделни работни помещения. Екипът се състои от специалисти, доктори на науките, по молекулярна биология и молекулярна генетика.

Приложените методи за изпитване са успешно защитени пред одиторски екип на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" при проведен първоначален надзор за акредитация.

 

 

09.05.2011 г.