Крайният срок за подаване на уведомления за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви е 1 май

Крайният срок за подаване на уведомления за разкриване  на пунктове за  изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Враца е 1 май. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни.  

Целта на тази административна услуга е спазване на определените със заповед на министъра на околната среда и водите , режими, ред и условия за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia).

Според  тази  заповед, регистрираните пунктове трябва да бъдат оборудвани с хладно помещение за съхранение, подходящ амбалаж и транспорт на живите охлюви, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да върнат незабавно в природата маломерните охлюви, предадени при тях.

В срок до 25 април фермерите, които отглеждат охлюви, трябва да декларират наличните количества в РИОСВ – Враца. До 5 юли износителите са длъжни писмено да заявят в екоинспекцията всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода от 10 май до 30 юни, както и мястото на съхранението им.

След изтичане на срока, в който се приемат уведомленията, лицата, извършили нарушение или не отговарящи на посочените условия, подлежат на санкции съгласно Закона за биологично разнообразие. При установяване на нарушения санкциите за физически лица е глоба  в размер от 100 до 1000 лв., а за юридическите – от 200 до 5000 лв.